სამაგისტრო პროგრამა
"ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია"


პროგრამის მოკლე აღწერა
 
პროგრამის მიზნები
 
დასაქმების სფეროები
 
სასწავლო გეგმა
 
საგნების ჩამონათვალი