საგნების ჩამონათვალი

 • MEEE1 - ლაბ: ელექტრონული მოწყობილობები და გაზომვები
  (Electronic Istrumentation And Measurements).
 • MEEE2 - ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია: დამატებითი თავები
  (Programming language C++ (basic course)).
 • MEEE5 - რადიო და ზემაღალი სიხშირეების ინჟინერია
  (Advanced Topics In Electrical And Electronics Engineering).
 • MEEE6 - ელექტრომაგნიტური ველების კომპიუტერული მოდელირება
  (Cae Of Electromagnetic Fields).
 • MEEE7 - ტალღგამტარები და ანტენათა თეორია: დამატებითი თავები
  (Advanced Topics In Waveguides And Antena Theory).
 • MEEE8 - რიცხვითი მეთოდები ელექტრომაგნეტიკაში
  (Numerical Methods In Electrodynamics).
 • MEEE9 - პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია
  (Software Engineering).
 • MEEE10 - დაპროგრამების ენა ena C++ (თანამედროვე პროგრამირება)
  (Programming language C++ (Advanced course)).
 • MEEE11 - კომპიუტერული გრაფიკა
  (Computer graphics).
 • MEEE12 - პარალელური პროგრამირება
  (Parallel programming).
 • MEEE13 - ოპერაციული სისტემები
  (Operating systems).