პროგრამის მოკლე აღწერა

პროგრამის სახელწოდება:
ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
Electrical and Electronics Engineering
 
მისანიჭებელი კლასიფიკაცია:
მეცნიერებათა მაგისტრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში
Master of Science in Electrical and Electronics Engineering
 
პროგრამის მოცულობა:
240 კრედიტი
 
სწავლების ენა:
ქართული
 
პროგრამის ხელმძღვანელი:
პროფ. რომან ჯობავა