სტუდენტური პროექტები

თანამედროვე ავტომობილის კორპუსის მოდელირება
 
ელექტრომაგნიტური ველების შესწავლა ეკრანირებულ კამერაში
 
გამთვლითი კლასტერის გაწყობა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად
 
თანამედროვე მასალების ელექტროდინამიკური თვისებების დადგენა
 
ელექტრო–ავტომობილების ეკრანირებული კაბელების მახასიათებლების შესწავლა
 
ახლოქვეზედაპირული განთავსების რიგი ობიექტის გეორადიოლოკაციური მოდელები
 

თანამედროვე ავტომობილის კორპუსის მოდელირება

ავტოობილის ელექტრონული მოწყობილობების ერთმანეთთან რთიერთქმედების შესწავლისას ძალზე მნიშვნელოვანია თვით ავტომობილის კორპუსის ზუსტი მოდელირება. ინფორმაცია ავტომობილის კორპუსის შესახებ ელექტრონული ფორმით ინახება მონაცემთა ბაზაში.(იხ.ნახ.1)


ნახ.1 ავტომობილის მეტალური ზედაპირის კომპიუტერული მოდელი

საწყისი ინფორაცია არის საკმაოდ დეტალური. ელექტროდინამიკური გამოთვლებისთვის სრული დეტალიზაცია არ არის აუცილებელი, ამიტომაც მანქანის ზედაპირი იშლება ნაწილებად და ხდება თითოეული ნაწილის უფრო უხეში წარმოდგენა (იხ.ნახ. 2). ამის შედეგად, ინფორმაცია მანქანის ზედაპირების შესახებ გაცილებით უფრო კომპაქტური ხდება, თუმცა აუცილებელია გეომეტრიის ზედაპირის საკმაოდ კარგი აღწერა. ამის შედეგად გამოთვლების ჩატარება ადვილდება.

ნახ.2 ცალკეული ნაწილების ზუსტი და უხეში წარმოდგენა


შემდგომი სამეცნიერი კვლევის მიზნები:

შემდგომი გამოვკლევების ძირითადი მიზანია დისკრეტულად, ანუ სამუთხედების მეშვეობით მოცემული გემოეტრიის საფუძველზე ე.წ. NURBS ზედაპირის აგება. თემატიკა იძლევა მიღებული შედეგების გამოყენების საშუალებას საინჟინრო ან კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით.


ელექტრომაგნიტური ველების შესწავლა ეკრანირებულ კამერაში

ეკრანირებული კამერები გამოიყენება ექსპერიმენტების ჩასატარებლად იმ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია გარეშე ზემოქმედებების გამორიცხვა(იხ.ნახ.1)


ნახ.1 Mode-stirred chamber (TsingHua University, China)


გაზომვების შედეგების ანალიზი ხშირად სრულდება კომპიუტერული მოდელირების მეშვეობით.


სამეცნიერო კვლევის მიზნები:

გამოკვლევების ძირითადი მიზანია გამოთვლების ჩატარება ეკრანიდებულ კამერაში მოთავსებული სხვადასხვა ანეტებისა თუ ელექტრონული მოწყობილობების მოდელირების მიზნით. გამოთვლების შედეგები უნდა შედარდეს გაზომვებს. გაზომვების ჩატარება მოხდება კომპანია EMCoS–ის სამეცნიერო ლაბორატორიაში.


გამოთვლითი კლასტერის გაწყობა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კვლევების ჩასატარებლად

კომპანია EMCoS–ის მიერ ჩვენს დეპარტამენტს დროებით გადმოეცა კომპიუტერული კლასტერი (იხ.ნახ.1) შემდეგი მონაცემებით:
8 CPU AMD Opteron (Linux OS)
Equivalent to 12 GHz PC
RAM 16 Gb
HDD space 480 Gb


ნახ.1 კლასტერი

საბაკალავრო ნაშრომის მიზანი:
მოხდეს კლასტერის ისეთნაირი სახით ადმინისტრირება, რომ გარე მომხმარებელს ჰოქონდეს ინტერფეისი, რათა შევიდეს კლასტერზე და მოახდინოს იქ გამოთვლების ჩატარება.თანამედროვე მასალების ელექტროდინამიკური თვისებების დადგენა

დღეისათვის საავტომობილო წარმოებაში ერთ–ერთ პერსპექტიულ მასალად ითვლება კარბონი. ის წარმოადგენს სპეციალური რეზინისა და გამტარი მასალისგან დამზადებული მილაკების ერთობლიობას. მასალის დამზადების ტექნოლოგია ისეთია, რომ მასალის მიკროსკოპული აღწერა შეუძლებელია. საჭიროა მაკროსკოპული მოდელების შექმნა.


ნახ.1 კარბონის კომპოზიტის აღწერა და მოდელი

საბაკალავრო ნაშრომის მიზანი:
მოხდეს კარბონის მაკროსკოპული მოდელირება. თუ შესაძლებელი იქნება, მოხდეს გაზომევბის ჩატარება.ელექტრო–ავტომობილების ეკრანირებული კაბელების მახასიათებლების შესწავლა

დღეისათვის საავტომობილო წარმოებაში ერთ–ერთ მნისვნელოვან თემას წარმოადგენს ელექტრო–ავტომობილების სისტემების შექმნა და ოპტიმიზაცია. ეკრანირებული კაბელები ამ სისტემის ნაწილია. მათი მახასიათებლების შესწავლა ძალზე მნიშვნელოვანია.


ნახ.1 ელექტრო–ავტომობილის ეკრანირებული კაბელი

საბაკალავრო ნაშრომის მიზანი:
მოხდეს ელექტრო–ავტომობილის ეკრანირებული კაბელების შესწავლა თეორიული მეთოდებით


ახლოქვეზედაპირული განთავსების რიგი ობიექტების გეორადიოლოკაციური მოდელები

1. ახლოქვეზედაპირული განთავსების რიგი ობიექტების გეორადიოლოკაციური მოდელები და მათი რადიოსახეები არქეოლოგიური ობიექტების იდენტიფიკაციისათვის არქეოგეორადიოლოკაციაში

გეოფიზიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიულ გეორადიოლოკაციურ დანადგარზე, გეორადა ზონდზე, (პროგრამული უსრუნველყოფა prizm2.5) და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, დგინდება ახლოქვეზედაპირული განთავსების არქეოლოგიური ობიექტების რადიოსახეები. იგივე სხეულები განთავსდებიან გეოფი გეოფიზიკის ინსტიტუტის საცდელ მეთოდურ გეორადიოლოკაციურ პოლიგონზე ბუნებრივ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოებულ პირობებში (სხვადასხვა გრუნდებისთვის) გარემოს გავლენის დასადგენად. მიღებული შედეგები გამოყენებული იქნება საველე არქეოლოგიურ კვლევებში.

2. ახლოქვეზედაპირული განთავსების რიგი ობიექტების გეორადიოლოკაციური მოდელები და მათი რადიოსახეები გეოტექნიკური ობიექტების იდენტიფიკაციისათვის მშენებლობაში

გეოფიზიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიულ გეორადიოლოკაციურ დანადგარზე, გეორადა ზონდზე, (პროგრამული უზრუნველყოფა prizm2.5) და მისი პროგრამულ უზრუნველყოფის გამყენებით, დგინდება ახლოქვეზედაპირული განთავსების გეოტექნიკური (ურბანული დანიშნულების) ობიექტების რადიოსახეები. იგივე სხეულები განთავსდებიან გეოფიზიკის ინსტიტუსი საცდელ მეთოდურ გეორადილოკაციურ პოლიგონზე ბუნებრივ გარემოსთან მაქსიმალურად მიახლოვებულ პორიბებში (სხვადასხვა გრუნტებისთვის) გარემოს გავნელის დასადგენად. მიღებული შედეგები გამოყენებული იქნება საველე სამშენებლო მოედნების კვლევებში.

3. ახლოქვეზედაპირული განთავსების გეოლოგიური ობიექტების გეორადიოლოკაციური მოდელები და მათი რადიოსახეები გეოლოგიური ობიექტების იდენტიფიკაციისათვის მშენებლობაში

გეოფიზიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიულ გეორადიოლოკაციურ დანადგარზე, გეორადა ზონდზე (პრორამული უზრუნველყოფა პრიზმ2.5) და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, დგინდება ახლოქვეზედაპირული განთავსების გეოლოგიური (სხვადასხვა გვაარის გრუნდების) ობიექტების რადიოსახეები. იგივე სხეულები განთავსდებიან გეოფიზიკის ინსტიტუტის საცდელ მეთოდურ გეორადიოლოკაციურ პოლიგონზე ბუნებრივ გარემოსთან მაქსიმალურად მიხლოებულ პირობებში გარემოს გავლენის დასადგენად. მიღებული შედეგები გამოყენებული იქნება საველე სამშენებლო მოედნების გეორადიოლოკაციურ კვლევებში.

4. ახლოქვეზედაპირული განთავსების გეოდინამიკური ობიექტების გეორადიოლოკაციური მოდელები და მათი რადიოსახეები მეწყრული პროცესების კვლევისას

გეოფიზიკის ინსტიტუტის ლაბორატორიულ გეორადიოლოკაციურ დანადგარზე, გეორადა ზონდზე (პრორამული უზრუნველყოფა პრიზმ2.5) და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით, დგინდება ახლოქვეზედაპირული განთავსების გეოლოგიური (სხვადასხვა გვაარის გრუნდების) ობიექტების რადიოსახეები. იგივე სხეულები განთავსდებიან გეოფიზიკის ინსტიტუტის საცდელ მეთოდურ გეორადიოლოკაციურ პოლიგონზე ბუნებრივ გარემოსთან მაქსიმალურად მიხლოებულ პირობებში გარემოს გავლენის დასადგენად. მიღებული შედეგები შეჯერდებიან და გამოყენებულ იქნებიან მეწყრული პროცესების საველე გეორადიოლოკაციურ კვლევებში.