ინსტიტუტის საქმიანობის სფერო და ამოცანები

ზუსტ და საბუმებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2012 წლის 16 აპრილის სხდომაზე (ოქმი #1), ფაკულტეტის დებულების თანახმად, დამტკიცდა სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეული - "ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის ინსტიტუტი".

ინსტიტუტის სტრუქტურა არის შემდეგი:
 • ინსტიტუტის ადმინისტრაცია:
  -დირექტორი: დოქტ.პროფ. რომან ჯობავა
  -დირექტორის მოადგილე: დოქტ. ასისტენტ პროფ. ლევან გეონჯიანი
 • ინსტიტუტის წარმომადგენლობითი საბჭო (ინსტიტუტის საერთო კრება)
 • ლაბორატორიები:
  - EMC ლაბორატორია
  - ელექტრონული გაზომვებისა და სტანდარტიზაციის ლაბორატორია
  - ელექტრო–ქიმიური ტექნოლოგიების ლაბორატორია
  - სტუდენტთა კვლევითი საკონსტრუქციო ბიურო