დოქტორანტები:
ანა გეონჯიანი
 
ირმა შამათავა
 
თამარ პაატაშვილი
 
ეკატერინე იავალოვსკაია
 
ისკანდერ ბაძაღუა
 
ირინა ოგანეზოვა
 
გიგა გაბრიაძე
 
აკაკი ლომია
 
გიორგი აროშვილი
 
ალექსანდრე კოჭლაშვილი
 
გიორგი სერგია
 

ანა გეონჯიანი
თემა: "საავტომობილო ელექტრონული სისტემებისა და ანტენების კომპიუტერული მოდელირება"

ირმა შამათავა
თემა: "რიცხვითი მეთოდების შემუშავება და პრაქტიკული რეალიზაცია მიწისქვეშა ბომბების აღმოჩენისთვისა და კლასიფიცირებისთვის"

თამარ პაატაშვილი
თემა: "კავკასიის რეგიონის მაგალითზე დედამიწის ქერქის ელექტრომაგნიტური გამოსხივებისა და მისი გლობალური კვაზი–ჰარმონიული ფაქტორებით სინქრონიზაციის შესწავლა"

ეკატერინე იავალოვსკაია
თემა: "Analysis of EMC problems in cable systems"

ისკანდერ ბაძაღუა
თემა: "UWB ანტენების მოდელირება DGTD მეთოდით"

გიგა გაბრიაძე
თემა: "რიცხვითი მეთოდები მაღალსიხშირული ელექტრომაგნიტური პრობლემების გადასაჭრელად"

გიორგი აროშვილი
თემა: "დაბალ სიხშირული დისპერსიული პარამეტრების გაზომვა და ოპტიმიზაცია, ასევე მაღალი სიმძლვარის და სიხშირულ რეჟიმში მოწყობილობების გაზომვა და პარამეტრების ოპტიმიზაცია"

ალექსანდრე კოჭლაშვილი
თემა: "IGBT ტრანზისტორზე აგებული ინტერიერის ბეჭდვადი პლატის მოდელირება"

ირინა ოგანეზოვა
თემა: "გადამცემი ხაზების მოდელირება თანამედროვე რიცხვითი მეთოდებით"

აკაკი ლომია
თემა: "პერიოდული სტრუქტურებზე სასზღვრო ამოცანების ამოსახსნელად დამხმარე გამომსხივებლების და მომენტების მეთოდებზე დამყარებული ჰიბრიდული მიდგომების განვითარება"

გიორგი სერგია
თემა: "ავტომობილის ელექტროსისტემაში გამოვლენილი ელექტრომაგნიტურითავსებადობის პრბლემების გამოკვლევის კომპიუტერული საინჟინრო სისტემის (CAE) შექმნის პროცესი"