პროგრამის მოკლე აღწერა

პროგრამის სახელწოდება:
ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
Electrical and Electronics Engineering
 
მისანიჭებელი კლასიფიკაცია:
მეცნიერებათა დოქტორი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში
Ph.D in Electrical and Electronics Engineering
 
პროგრამის მოცულობა:
240 კრედიტი
 
სწავლების ენა:
ქართული
 
პროგრამის ხელმძღვანელი:
პროფ.რომან ჯობავა