პროგრამის მოკლე აღწერა

პროგრამის სახელწოდება:
ელექტრონიკა
Electronics
 
მისანიჭებელი კლასიფიკაცია:
მეცნიერებათა ბაკალავრი ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში
Bachelor of Science in Electrical and Electronics Engineering
 
პროგრამის მოცულობა:
240 კრედიტი
 
სწავლების ენა:
ქართული
 
პროგრამის ხელმძღვანელი:
პროფ. რომან ჯობავა