საბაკალავრო პროგრამა "ელექტრონიკა"

სავალდებულო საგნები
სასწავლო კურსის კოდი საგანი სემესტრი
MATH1 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: მათ-ანალიზი
წინაპირობა: კალკულუსი III
II
MATH2 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: ვექტორული და ტენზორული ანალიზი, დიფ. გეომეტრიის ელემენტები
წინაპირობა: კალკულუსი III
II
PHYS1 გამოყენებითი ფიზიკა: მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა
წინაპირობა: კალკულუსი III, ფიზიკის შესავალი
II
COMP1 საინჟინრო ამოცანების ამოხსნა მატლაბში
წინაპირობა: კალკულუსი III
II
EEE1 ელექტრული წრედები
წინაპირობა: კალკულუსი III, ელექტრონიკის შესავალი (EEE)
II
MATH5 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: ალბათობა და სტატისტიკა
წინაპირობა: კალკულუსი III, წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია, COMP1
IV
MATH6 მათემატიკა ელექტრონიკისათვის: რიცხვითი მეთოდები I
წინაპირობა: MATH1
IV
PHYS3 გამოყენებითი ფიზიკა: ოპტიკა
წინაპირობა: კალკულუსი III, ფიზიკის შესავალი
IV
EEE3 ციფრული სისტემები
წინაპირობა: EEE2
IV
EEE4 წრფივი სისტემები და სიგნალების თეორია
წინაპირობა: MATH3, MATH4, EEE1
IV
EEE5 ლაბ: გამოყენებითი ელექტრონიკა
წინაპირობა: EEE2
IV
EEE7 ნახევარგამტარების ფიზიკა
წინაპირობა: PHYS2, PHYS4
VI
EEE11 ანტენები და ელექტრომაგნიტური ტალღების გავრცელება
წინაპირობა: EEE10
VI
EEE13 ენერგეტიკული სისტემები I
წინაპირობა: PHYS2
VI
სადიპლომო ნაშრომი VIII

არჩევითი საგნები
სასწავლო კურსის კოდი საგანი
EEE15 მეტროლოგია
წინაპირობა: ელექტრონიკის შესავალი (EEE)
EEE16 მიკროპროცესორები და მათი დაპროგრამების საფუძვლები
წინაპირობა: EEE2, EEE3, დაპროგრამების საფუძვლები
EEE17 ლაბ: მოწყობილობების კომპიუტერული მართვა
წინაპირობა: დაპროგრამების საფუძვლები, EEE2, EEE3
EEE18 ბიოსამედიცინო კვლევითი ელექტრონული აპარატურა
წინაპირობა: PHYS2, EEE2
EEE19 ლაბ: კომპიუტერული ბიო-მოდელირება და ვიზუალიზაცია
წინაპირობა: MATH4, COMP1
EEE20 გამოყენებითი გეოფიზიკის საფუძვლები
წინაპირობა: PHYS3, MATH1
EEE21 დისტანციური ზონდირება გეოფიზიკაში
წინაპირობა: EEE20
EEE22 პროექტი: ელექტრონული ხელსაწყოები გეოფიზიკაში და კოსმოფიზიკაში
წინაპირობა: EEE20
EEE23 ენერგიის გარდაქმნა და ენერგიის ალტერნატიული წყაროები
წინაპირობა: PHYS1, PHYS2, PHYS3, PHYS4